සමුදෙන්නට කලියෙන්...


සමුදෙන්නට කලියෙන් ජීවිතයට
කල කී දේ ගැන හිතා බලන්න
කිසිම දිනකදී වෙන කෙකු වෙනුවෙන්
එපා නුඹේ දිවි තොර කරගන්න

මවට මැරෙන්නට හේතු තියෙන්නැති
ඒත් නුඹ නිසා ජීවත් වෙන්නැති
ඈ නුඹ එනතුරු මග බලාන ඇති
නුඹ මැරුනොත් ඈ අසරණ වෙනු ඇති

නොලැබෙන කෙනෙකුට මැරෙන්න යන නුඹ
නොදන්නේද නුඹ කරන පවේ බර
මැරෙන්න තරමට නුඹට වටින අය
හෙලන්නේ නෑ එක කඳුලක් වත් හෙට....

Comments

Popular posts from this blog

අපි අපේමයි සදා....

සඳ නැති අද ළඟ ඉන්නෙත් තරු පමණයි...

මට ආදරේ හිතුනා..