ලියන්නට අවසරයි...

...මට හිතෙන,
මට හැඟෙන,
හරවත් යමක්                         
ඔබේත් මගේත්
හදවතට දැනෙන....
...............

(නිහඬ නිම්නය දිගේ පියමං කරන්නට මට සවිය දෙන සෑම කෙනෙකුටම ස්තූතියි)

Comments

Popular posts from this blog

අපි අපේමයි සදා....

සඳ නැති අද ළඟ ඉන්නෙත් තරු පමණයි...

මට ආදරේ හිතුනා..